Угода користувача

Оферта Агентського договору

Наведена нижче інформація є пропозицією (офертою) від імені компанії Handmade Place Inc, зареєстрованої в штаті Флорида, США, реєстраційний номер документа про реєстрацію P18000067378 (надалі «Агент»),  будь-якій фізичній або юридичній особі, зареєстрованій у будь-якій країні, окрім США, Туреччини, а також країн, стосовно яких застосовуються економічні санкції з боку США чи Євросоюзу, укласти Агентський договір на наведених нижче умовах. Цей Договір вважається укладеним між Сторонами з моменту реєстрації Принципалом у його Особовому кабінеті на сайті Агента (www.handmade-hub.ua).

Застосовувані терміни:

«Покупець» — третя особа, що є споживачем, з-поміж необмеженого кола фізичних та юридичних осіб, які перебувають у будь-якій країні.

«Товар»  — товар, зазначений в електронній Заявці, щодо якого між Клієнтом та Принципалом дистанційним способом укладено договір роздрібної купівлі-продажу товару.

«Замовлення» — відомості про факт покупки Покупцем Товару, належним чином оформлені в Особистому кабінеті на сайті Агента (www.handmade-hub.ua).

«Сума транзакції» — вартість, що вказується Принципалом та підлягає отриманню від Покупця й перерахуванню Принципалу.

При спільному найменуванні – «Сторони», уклали цей Договір (далі за текстом – «Договір») про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Принципал доручає, а Агент бере на себе зобов’язання здійснити від імені та за рахунок Принципалу комплекс послуг з продажу Товарів Покупцям на електронних торгових майданчиках.

1.2. Товар, що надійшов до Агента від Принципала, а також отримані на розрахунковий рахунок кошти за угодами, зазначеними у п. 1.1. Договору є власністю Принципала. Перехід права власності на Товар від Принципала до Покупця здійснюється на момент призначення Замовлення Принципалу на сайті Агента.

2. Порядок виконання агентського доручення

2.1. Принципал реєструється на сайті Агента www.handmade-hub.ua.

2.2. Реєстрація Принципалом в особистому кабінеті на сайті Агента www.handmade-hub.com.ua вважається згодою з вартістю та умовами цього Договору.

2.3. Агент отримує оплату за Товар від Покупця та передає інформацію про виконану угоду Принципалу у формі Замовлення.

2.4. Передача Товару від Принципала до Покупця здійснюється шляхом самостійного надсилання поштової посилки Принципалом на підставі інформації, наведеної у Замовленні або шляхом передачі товару Агенту після його письмової згоди організувати доставку товару Покупцеві.

2.5. Після успішного отримання Покупцем Товару, підтвердженого інформацією на сайті використаної для доставки поштової служби, Агент здійснює взаєморозрахунок з Принципалом відповідно до п. 4 Договору. У разі, якщо доставку товару Покупцеві здійснює Агент, то взаєморозрахунок може бути здійснений наступного робочого дня після передачі товару від Принципала Агентові.

2.6. Сторони визнають юридичну силу стосовно обміну документами, інформацією та відправки повідомлень за допомогою використання особистого кабінету Принципала на сайті Агента за адресою www.handmade-hub.ua, у тому числі визнають допустимим та таким, що має юридичну силу, натискання кнопок з вибором відповідних опцій в особистому кабінет для отримання послуг.

3. Звітність Агента

3.1. Агент надає Принципалу інформацію про вчинені на користь Принципала угоди у формі Замовлення не пізніше, ніж 24 години з моменту отримання оплати від Покупця.

3.2. Замовлення включає інформацію щодо:

– грошових коштів, прийнятих від Покупця за продані Товари

– переліку проданих Товарів

– інструкцій з доставки, в т.ч. ім’я та адреси одержувача Товару, а також необхідного способу доставки.

3.3. Замовлення надсилається на вказану Принципалом при реєстрації в системі www.handmade-hub.ua адресу електронної пошти та додається до Особистого кабінету Принципала.

3.4. Принципал розглядає електронну версію Замовлення та акцептує його в особистому кабінеті на сайті www.handmade-hub.ua, використовуючи свій логін та пароль для входу в особистий кабінет.

3.5. За наявності заперечень щодо Замовлення, Принципал повідомляє про них Агентові протягом 3 (трьох) робочих днів. В разі неповідомлення Агента у встановлений термін про наявність заперечень, Замовлення вважається акцептованим.

4. Порядок розрахунків

4.1. Покупець оплачує Товар передоплатою Агенту за допомогою міжнародних платіжних систем.

4.2. Агент перераховує Принципалові кошти, що надійшли від Покупців, у строк пізніше 5 (п’яти) робочих днів після отримання Товару Покупцем. При цьому, за рахунок коштів, що підлягають перерахуванню Принципалові, Агент утримує винагороду (п. 5.1 Договору. Утримання провадиться в сумі за всі Товари, за які було отримано оплату від Покупця).

4.3. До витрат Агента на виконання доручення, що підлягає відшкодуванню за рахунок Принципала, належать витрати за переказ коштів на рахунок Принципала, згідно з тарифами обраної ним платіжної системи, а також витрати, понесені Агентом за організацію доставки товару Покупцеві. Всі інші витрати Агента включені до суми агентської винагороди.

4.4. Агент може утримувати з коштів, отриманих на користь Принципала, суму раніше виставлених та не сплачених рахунків на момент чергового взаєморозрахунку.

4.5. У разі виникнення заборгованості Принципала перед Агентом внаслідок виникнення додаткових витрат на доставку товару Покупцеві, або через повернення коштів покупцям, залежно від причини повернення, Агент виставляє Принципалові рахунок на оплату. Принципал оплачує рахунки, виставлені на його адресу протягом 3 (трьох) робочих днів із моменту їх отримання в електронному вигляді.

4.6. У разі несплати рахунків на 4 (четвертий) робочий день Агент може заблокувати доступ до особистого кабінету та призупинити доставку товарів Принципалові. У цьому випадку, за фактом блокування Принципалу надсилається повідомлення електронною поштою. Доступ у особистий кабінет та процес доставки посилок поновлюються лише після повної оплати всіх рахунків.

4.7. Наявність отриманих Замовлень, що чекають на доставку Товарів Покупцям, не є достатньою підставою для несплати рахунків у строк, зазначений у п. 4.6.

4.8. При несплаті рахунків через наявність заперечень вартості послуг Агента, Принципал зобов’язаний повідомити про них Агентові протягом 6 (шості) робочих днів, інакше на 7 (сьомий) робочий день рахунок вважається простроченим.

4.9. Датою перерахування коштів вважається дата списання коштів з рахунку Сторони.

5. Винагорода Агента

5.1. Винагорода Агента складає:

  • якщо оплата за продаж товару отримана на платформі Shopify, WooCommerce, OpenCart – 8% від суми транзакції, отриманої від Покупця на користь Принципала, але не менше ніж $1.00 USD;
  • якщо оплата отримана за продаж товару на іншому торговому майданчику (крім Shopify, WooCommerce, OpenCart) – 10% від суми транзакції, отриманої від Покупця на користь Принципала, але не менше ніж $1.00 USD

5.2. Відповідно до взаємної домовленості Сторін, Агент може надавати Принципалу інші супутні послуги. Розмір винагороди у такому разі встановлюється Агентом у процесі замовлення послуги Принципалом.

6. Порядок компенсації за Замовленнями

6.1. У разі псування або втрати Товару службою доставки або у разі обґрунтованої вимоги з боку Покупця, платіжної системи або торговельного майданчика, а також у разі порушення Принципалом п.7.3.8 цього Договору, Агент має право здійснити повне або часткове повернення коштів Покупцеві без відповідного доручення Принципала.

6.2. У разі повернення коштів Покупцеві з причин, описаних у п.6.1., Агент зобов’язаний в електронному листі надати Принципалові обґрунтування такого повернення.

6.3. У разі виникнення спірних ситуацій, диспутів та скарг з боку Покупця, Агент зобов’язаний вжити всіх можливих заходів для того, щоб унеможливити або мінімізувати фінансові та репутаційні втрати з боку Принципала.

7. Обов’язки сторін

7.1. Агент приймає на себе такі зобов’язання:

7.1.1. Виконувати прийняте на себе доручення Принципала відповідно до Договору на підставі вказівок Принципала та на найбільш вигідних для нього умовах.

7.1.2. Приймати у Покупця Замовлення, призначені для Принципала та забезпечувати своєчасне інформування про деталі або зміни у Замовленні.

7.1.3. При розірванні договору Агент зобов’язаний протягом 180 (сто вісімдесяти) календарних днів перерахувати всі належні Принципалові кошти за реалізовані Товари.

7.2. Агент має право:

  • 7.2.1. З метою виконання Договору укладати субагентські договори з третіми особами. 7.2.2. 
  • Відступити від вказівок Принципала, якщо за обставинами справи це необхідно для  користі Принципала, і Агент не міг попередньо зв’язатися з Принципалом або не отримав протягом адекватного терміну відповідь на свій запит. Агент зобов’язаний повідомити Принципала про допущені відступлення, як тільки повідомлення стало можливим.

7.2.3. Будь-коли відмовитися від виконання Договору, повідомивши про це Принципала не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів.

7.2.4. Використовувати торгову марку Принципала для розміщення на сайті www.handmade-hub.com.ua у розділі «Клієнти».

7.3. Принципал приймає на себе такі зобов’язання:

7.3.1. Своєчасно виконувати Замовлення, передані Агентом.

7.3.2. Розглядати електронну звітність Агента (згідно з п. 3 Договору).

7.3.3. Оплачувати виставлені рахунки у відповідності до п. 4.5 Договору.

7.3.4. На вимогу Агента протягом 3 (трьох) робочих днів надати інформацію про відправку Товару (поштовий номер відстеження).

7.3.5. Принципал гарантує належну якість товару до його передачі Покупцеві.

7.3.6. Протягом 5 (п’яти) робочих днів розпоряджатися своїм Замовленням, що знаходиться у віданні Агента, у разі скасування доручення та/або відмови будь-якої зі сторін від виконання Договору.

7.3.7. Принципал повністю бере на себе відповідальність за взаємодію з Покупцем у частині, що стосується інформації про товар, його споживчі властивості та якісні характеристики. У разі пред’явлення Агенту з боку Покупця претензій щодо порушення його прав щодо придбаних товарів, Принципал зобов’язаний у найкоротші терміни самостійно врегулювати спірні питання, що виникли, компенсувавши при цьому Агенту понесені ним збитки.

7.3.8. Принципал гарантує, що товари, що їм продаються, не належать, прямо чи опосередковано, до “Переліку заборонених до продажу товарів”, що є Додатком до цього Договору.

7.3.9. Принципал самостійно декларує доходи, одержані від діяльності за цим Договором, а також самостійно виконує всі свої податкові зобов’язання, що виникають відповідно до його видів діяльності, податкового резидентства та правового статусу.

7.4. Принципал має право:

7.4.1. У будь-який час відмовитися від виконання Договору, скасувавши дане Агенту доручення, повідомивши про це Агента не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів з відшкодуванням збитків Агента, спричинених скасуванням доручення. У цьому випадку Принципал зобов’язаний здійснити повне повернення Агенту грошових коштів, отриманих за цим Замовленням, виплатити Агенту винагороду за угоди, вчинені ним до припинення Договору, а також відшкодувати Агенту понесені до припинення Договору витрати.

7.4.2. Вимагати від Агента надати звіт про виконання доручення.

7.5. У разі ліквідації або реорганізації Принципала його доручення зберігає свою силу для Агента доти, доки не надійдуть належні вказівки від правонаступників чи представників Принципала.

8. Відповідальність сторін

8.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність згідно з нормами чинного законодавства.

8.2. У разі порушення Агентом умов п. 4.2. Договору, Принципал має право вимагати від Агента відшкодування (штраф) в розмірі 0,1 (одної десятої) відсотка від суми неперерахованих грошових коштів за кожен день протермінування.

8.3. У разі порушення Принципалом умов п. 4.5. Договору, Агент має право вимагати від Принципала штраф в розмірі 0,1 (одної десятої) відсотка від невиплаченої суми за кожен день протермінування.

8.4. Плата штрафу за порушення умов Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором та усунення допущених порушень.

8.5. Агент не несе відповідальності у випадку, якщо невиконання або неналежне виконання Договору відбулося з вини Принципала або Покупця.

8.6. Агент не несе відповідальності за порушення термінів, якості та інших умов доставки сторонньою службою доставки, обраною Принципалом.

У випадку, якщо доставку товару від Принципала до Покупця здійснює Агент, відповідальність Агента перед Принципалом обмежена в наступних розмірах:

  • Якщо оплату за продаж товару прийнято через Агента, то відповідальність Агента не перевищує (50 доларів США + вартість доставки, оплачену Принципалом) до моменту передачі товару в службу доставки, що здійснює попереднє вручення товару Покупцеві, і не перевищує (20 доларів США + вартість доставки, оплачену Принципалом) після передачі товару в службу доставки, здійснює безпосереднє вручення товару Покупцеві.
  • Розмір відповідальності Агента за доставку товару не може перевищувати вартості товару, зазначеного в Замовлені. Факт передачі товару в службу, здійснює безпосереднє вручення доставки товару Покупцеві, підтверджується статусом посилки на сайті відстеження відповідної служби доставки. Відповідальність Агентства з отримання товару виникає з моменту отримання товару від Принципала. Факт отримання підтверджується статусом посилки на сайті відстеження відповідної служби доставки.

8.7. Повернені Товари, що знаходяться на складі Агента, підлягають використанню через 30 (тридцять) робочих днів після надходження на склад у тому випадку, якщо Принципал не надав іншого розпорядження щодо Замовлень.

9. Вирішення спорів

9.1. Сторони прагнутимуть вирішувати всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути під час виконання Договору шляхом переговорів.

9.2. Якщо зазначені суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

10. Заключні положення

10.1. Цей Договір укладено на невизначений термін та він набирає чинності з моменту його акцептування обома Сторонами.

10.2 Агент повідомляє про зміну або припинення дії цих Умов шляхом публікації на сайті www.handmade-hub.ua не менше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до набуття чинності такими змінами. Відповідальність за ознайомлення із актуальною версією Оферти лежить на Принципалі.

10.3. Вся технічна, фінансова, комерційна та інша інформація, пов’язана з виконанням Договору, що надається Сторонами одна одній, вважається конфіденційною.

10.4. Усі додатки до Договору є його невід’ємною частиною.

10.5. Сторони письмово повідомляють одна одну про зміну свого місцезнаходження, банківських та/або інших реквізитів протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня такої зміни.

Додаток 1. Перелік заборонених для продажу товарів.

Принципал не може доручати Агентові продаж наступних товарів:

–  цінних паперів, грошових знаків та іноземної валюти, за винятком екземплярів для колекціонування;

– вогнепальної, сигнальної, пневматичної, травматичної, газової зброї, боєприпасів, холодної зброї, електрошокових пристроїв та іскрових розрядників, а також основних частин вогнепальної зброї;

– шкідливі, легкозаймисті, радіоактивні, вибухові, отруйні, хімічно агресивні, їдкі та інші сильнодіючі речовини; 

– наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих речовин;

– продуктів харчування;

– тварин, хутра, рослин, за винятком товарної деревини та виробів з неї;

– косметики, парфумерії, ліків, біоактивних добавок;

– носіїв інформації, що містять аудіо-візуальний контент, а також програмного забезпечення;

– одягу, взуття та аксесуарів, захищених торговими марками чи авторськими правами;

– сервісів та послуг;

– товарів, які заборонені до пересилання відповідно до актів Світової поштової спілки та митного законодавства країни відправлення/призначення;

– товарів зі згадуванням країн або вироблених у країнах, які перебувають під санкціями США чи Євросоюзу.

Договір Публічної оферти

м. Київ

Викладений нижче текст Договору,   розміщений на веб-сайті за доменною адресою: https://handmade-hub.ua/, адресований невизначеному колу фізичних осіб та є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності Фізичної особи-підприємця Вяхірев Іван Ігорович (далі за текстом – Експедитор), яка( який) діє на підставі ст. 42 Конституції України, Глави 5 Цивільного кодексу України, Глави 13 Господарського кодексу України, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 3399801200, укласти договір транспортного експедирування (далі – Договір) на встановлених Експедитором умовах.

Розділ  1. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1.1.     Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України.

Замовник не може запропонувати свої умови Договору, вносити зміни та/або доповнення в цей Договір.

1.2.     Цей Договір вважається погодженим та укладеним шляхом приєднання Замовника до цього Договору, тобто за допомогою повного та беззастережного прийняття (акцепту) Замовником всіх умов Договору.

1.3.     Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для його Сторін. Приєднання до Договору відбувається на умовах, викладених у Договорі відповідно до положень ст.ст. 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України.

1.4.    Перед приєднанням до Договору Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами надання послуг, визначених цим Договором.

1.5.  Акцептування пропозиції Експедитора (приєднання до Договору) здійснюється Замовником шляхом вчинення наступної дії:

– оформлення та завершення формування першої Заявки, яке відбувається шляхом натискання Замовником на веб-сайті за доменною адресою: https://handmade-hub.ua/ на посилання (кнопку) «Погоджуюсь з умовами договору публічної оферти».

Акцептування пропозиції прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче за текстом цього Договору.

Після акцептування Замовником пропозиції Експедитора про укладення цього Договору, Замовнику присвоюється унікальний номер його ідентифікації.

1.6. Фактом, що підтверджує укладення Договору з Клієнтом, є оформлення першої Заявки на веб-сайті за доменною адресою: https://handmade-hub.ua/ , що засвідчує безумовну волю Замовника укласти Договір на визначних у ньому умовах та настання відповідних правових наслідків, зумовлених укладенням цього Договору.

1.7.  Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти прирівнюється до письмово укладеного договору.

1.8.  Договір розміщено на веб-сайті за доменною адресою: https://handmade-hub.ua/, у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Експедитора.

1.9.  ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

“Публічна оферта” – пропозиція Експедитора відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, адресована необмеженому колу фізичних осіб (які мають повну цивільну дієздатність), яка є офіційною публічною пропозицією Експедитора укласти у відповідності зі статями 633 та 634 Цивільного кодексу України із Замовником договір транспортного експедирування на умовах, що містяться у публічній оферті.

“Акцепт” – повне та безумовне прийняття Замовником у відповідності до частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України усіх умов цього Договору без будь-яких виключень, обмежень та застережень.

“Експедитор” – Фізична особа-підприємець Вяхірев Іван Ігорович.

“Замовник” – будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, акцептувала Публічну оферту Експедитора та  уклала з Експедитор Договір.

“Відправник” – будь-яка фізична або юридична особа, яка (1) передає Вантаж Експедитору або Перевізнику, для надання послуг з організації перевезення Вантажу та видачі його Одержувачу, та (2) вказана Замовником як відправник у Заявці.

“Одержувач” – будь-яка особа, яка (1) отримує Вантаж, (2) є зазначеною Замовником в Заявці в якості одержувача.

“Перевізник” – особа, залучена Експедитором до виконання його зобов’язань за цим Договором, зокрема, приймає Вантаж від Відправників для надання послуг з організації перевезення, виконує або організовує виконання перевезення Вантажу.

“Вантаж” – документ або товар, у тому числі міжнародні експрес-відправлення, прийняті Експедитором або Перевізником від Відправників для надання послуг з організації перевезення. Інформація про Вантаж вказується у Заявках, наданих Замовником Експедитору.

“Заявка” – повідомлення, що подає Замовник Експедитору через доменну адресу: https://handmade-hub.ua/ , щодо замовлення ним послуг з організації перевезення Вантажу та інших послуг. Заявки є невід’ємними частинами цього Договору.

“Плата (винагорода) Експедитора” – винагорода Експедитора за послуги з організації перевезення Вантажу, що не включає вартість перевезення (міжнародного) Вантажу, суми комісій та вартість інших додаткових послуг, які надаються Експедитором, а також збори та мита (обов’язкові платежі), що сплачуються при виконанні відповідної Заявки.

“(Авіа) Накладна” – єдиний транспортний документ, що супроводжує Вантаж на всьому шляху його прямування.

“Сторони” – Замовник і Експедитор при одночасному їх згадуванні у цьому Договорі.

“Звітний місяць” – календарний місяць, в якому Експедитором надаються Послуги.

“Законодавство” – положення чинного законодавства України, які застосовуються до цього Договору.

Розділ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.   За цим Договором Експедитор за плату, за дорученням та за рахунок Замовника організовує надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення міжнародного перевезення Вантажу (далі – Послуги), з правом Експедитора від свого   імені  або від імені Замовника залучати до виконання своїх зобов’язань за цим Договором інших (третіх) осіб, а Замовник зобов’язується прийняти надані Експедитором послуги і оплатити їх на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Прийняття Вантажу для надання послуг, визначених Договором, оформляється (Авіа) Накладною, у якій зазначаються такі відомості: тип послуги, інформація про Відправника, інформація про Одержувача, інформація про кількість вантажних місць, вага Вантажу, оголошена вартість Вантажу, опис вмісту Вантажу, розрахункові строки доставки Вантажу, інформація про додаткові послуги/сервіси.

2.3.   Експедитор надає Послуги на умовах, визначених цим Договором.

2.4.   За надані Експедитором Послуги Замовник сплачує Експедитору винагороду згідно з положеннями цього Договору.

Розділ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.   Експедитор зобов’язаний:

3.1.1.   здійснити на свій ризик та за рахунок і за Заявкою Замовника організацію перевезення Вантажу і надати комплекс інших послуг, пов’язаних із організацією перевезення Вантажу;

3.1.2.   організувати надання документів для надання Послуг за адресою, вказаною у Заявці, або через мережу відділень компанії Федерал Експрес Корпорейшен, в тому числі ТОВ «ТНТ Україна», а також через відділення ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл Україна»;

3.1.3. повідомити Замовника про передачу Вантажу Перевізнику для надання Послуг з організації перевезення Вантажу, номер експрес-накладної та строки доставки Вантажу.

3.2. Експедитор має право:

3.2.1.   отримати винагороду за надані Послуги на умовах, що визначені цим Договором;

3.2.2.   у випадку неотримання Вантажу Одержувачем чи відмови Одержувача від його отримання – повернути його Відправнику за рахунок Замовника;

3.2.3.  залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором. При цьому Експедитор несе відповідальність за дії залучених третіх осіб як за власні дії;

3.2.4.   самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення Вантажу;

3.2.5.   розпорядитися Вантажем, який не було отримано Одержувачем, на власний розсуд, зокрема з метою покриття витрат, пов’язаних із наданням Послуг та зберіганням Вантажу;

3.2.6. інші права, визначені цим Договором та законодавством.

3.3. Обов’язки Замовника:

3.3.1. надати або забезпечити надання Відправником співробітнику Перевізника даних,  необхідних для заповнення експрес-накладної, або у разі самостійного заповнення (Авіа) Накладної Відправником, – заповнити всі обов’язкові поля, зазначити достовірну інформацію тощо на кожен окремий Вантаж, засвідчити її підписом та надати заповнену та підписану (Авіа) Накладну Перевізнику;

3.3.2. забезпечити надання Відправником Перевізнику інформації про вміст Вантажу, наданого для організації його перевезення;

3.3.3. забезпечити пакування Відправником Вантажу для його збереження під час транспортування та завантажувально-розвантажувальних робіт;

3.3.4. надати Перевізнику всі супровідні документи, необхідні для транспортування Вантажу;

3.3.5.  здійснити оплату послуг Експедитора за надані Послуги у порядку, що визначений цим Договором;

3.3.6. забезпечити отримання Одержувачем Вантажу;

3.3.7.  повідомити Одержувача про передачу Вантажу Перевізнику для надання Послуг з організації перевезення Вантажу, номер (Авіа) Накладної та строки доставки Вантажу;

3.3.8.  у разі відмови Одержувача від отримання Вантажу з будь-яких причин, окрім випадків пошкодження, втрати чи нестачі Вантажу, що трапилися з вини Експедитора чи Перевізника, оплатити Експедитору вартість фактично наданих послуг;

3.3.9.   інші обов’язки, визначені цим Договором та законодавством.

3.4. Права Замовника:

3.4.1.  отримати Послуги, передбачені цим Договором;

3.4.2.  інші права, визначені цим Договором та законодавством.

Розділ 4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1.   Конкретні умови кожного окремого замовлення зазначаються Замовником у Заявці і узгоджуються Експедитором шляхом прийняття її до виконання.

Заявка може об’єднувати декілька замовлень (один товар/документ дорівнює одному замовленню), перевезення яких на розсуд Експедитора може відбуватись за різними (Авіа) Накладними.

4.2. Заявки формуються Замовником через веб-сайт за доменною адресою: https://handmade-hub.ua/.

Після формування Заявки, Вантажу присвоюється унікальний Трекінг-код, за яким з використанням веб-сайту за доменною адресою: https://handmade-hub.ua/ можливо відслідкувати надання Послуги.

4.3.  У Заявці обов’язково мають бути вказані, зокрема:

–   прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Замовника;

–  електронна адреса Замовника;

–  вид та найменування Вантажу;

–  пункти відправлення та призначення;

–  розмір плати Експедитору.

4.4.   Експедитор самостійно обирає або змінює обраний ним вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення Вантажу.

4.5.   Зміна Замовником первинних умов або вказівок, визначених у Заявці, можлива виключно до моменту прийняття Вантажу Перевізником, та виключно за умови виконуваності таких змін.

Про зміну первинних умов або вказівок Замовника Сторони підписують окрему Заявку, порядок подання та підписання якої відповідає порядку, що визначений пунктами 4.1. – 4.3. цього Договору.

Якщо Замовник змінює первинні умови або вказівки, визначені у Заявці, таким чином, що їх виконання Експедитором стає неможливим, Експедитор має право відмовитись від виконання відповідної Заявки.

4.6.   Перевезення Вантажу супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту, зокрема, авіаційною вантажною накладною (Air Waybill), міжнародною автомобільною накладною (CMR) або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні.

4.7.  Пакування й маркування:

Замовник повинен забезпечити підготовку й пакування Вантажу для його безпечного транспортування літаком та автотранспортом з дотриманням норм і правил, що регулюють пакування й маркування.

Тип упаковки повинен відповідати особливостям Вантажу.

На кожен Вантаж повинне бути нанесене чітке та стійке маркування з поштовою адресою (іменем, вулицею, містом, країною), а також із поштовими індексами Відправника й Одержувача. Адреса Відправника повинна містити назву країни, в якій Вантаж передається Перевізнику.

4.8.  Експедитор не організовує виконання перевезення транспортом із контролем температури.

4.9.  Вантаж у зв’язку з перетином державних кордонів, може підлягати митному оформленню.

Замовник надає всю документацію та інформацію, необхідну для митного оформлення, а також засвідчує й гарантує достовірність, точність й повноту (у момент відправлення й надалі) всіх свідоцтв і відомостей, що стосуються Вантажу і митного оформлення Вантажу.

4.10. Замовник забезпечує відповідність Вантажу вимогам для ввезення в країну призначення згідно із застосовними законами, і виконує всі належні дії у зв’язку з цим власним коштом.

Розділ 5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

5.1.   За фактом надання Послуг Сторони за вимогою Замовника підписують Акти надання послуг.

Акти надання послуг формуються Експедитором та підписуються Сторонами по факту надання Послуг або за звітний місяць.

5.2.   Експедитор за вимогою Замовника складає Акт наданих послуг, ставить на ньому підпис та надсилає такий Акт наданих послуг на електронну адресу Замовнику.

5.3.   Замовник зобов’язаний не пізніше 2 (двох) календарних днів з моменту отримання Акту наданих послуг повернути Експедитору один примірник акту наданих послуг, підписаний зі своєї Сторони.

У випадку, якщо Замовник не повернув відповідний Акт наданих послуг у строк, встановлений у попередньому абзаці цього пункту, то Послуги, вказані у такому Акті наданих послуг, вважаються наданими Експедитором належним чином та прийнятими Замовником у повному обсязі, без зауважень, застережень та претензій, а сам Акт наданих послуг по відповідній Заявці, складений та підписаний Експедитором, вважається (1) підписаним Замовником без зауважень, застережень та претензій, зокрема, щодо своєчасності, якості та повноти наданих Послуг, та (2) таким що має повну юридичну силу.

Розділ 6. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ЕКСПЕДИТОРА

6.1.  Ціна послуг складається з:  

6.1.1.   плати (винагороди) Експедитора;

6.1.2.   розміру відшкодування вартості послуг з міжнародного перевезення вантажу.

6.2.  Розмір плати (винагороди) Експедитора узгоджується Сторонами у Заявках.

6.3.   Замовник зобов’язується відшкодувати Експедитору його витрати та видатки на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання Заявок, а також збори та мита (обов’язкові платежі), що сплачуються при виконанні Заявок.

6.4.  Ціна додаткових послуг узгоджується Сторонами у відповідних заявках на замовлення таких додаткових послуг.

6.5.    Ціна Послуг та додаткових послуг, а також розмір витрат та видатків, які визначені у пункті 6.3. цього Договору, вказується Експедитором у рахунках, що оплачуються Замовником у строки, визначені пунктом 7.2. цього Договору

6.6.   Експедитор має право в односторонньому порядку збільшити розмір його плати (винагороди), якщо з’ясується, що фактичні умови надання Послуг відрізняються від умов надання Послуг, визначених в Заявці, або не відповідають Заявці, зокрема, якщо тип або розмір Вантажу або інші параметри Вантажу відрізняються від типу або розміру Вантажу, або інших параметрів Вантажу, які вказані у Заявці. У такому випадку збільшений розмір плати (винагороди) Експедитора зазначається ним у рахунку, який є обов’язковим до сплати Замовником.

6.7. Будь-які договори між Замовником, Відправником та Одержувачем стосовно оплати Послуг та будь-які інші зобов’язання Замовника та/або Відправника, та/або Одержувача, які обтяжують Вантаж, не є обов’язковими для Експедитора.

6.8. Рахунки виставляються Експедитором в національній валюті – гривні.

Розділ 7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті – гривні шляхом здійснення Замовником банківського переказу на рахунок Експедитора.

7.2. Замовник на підставі виставленого Експедитором рахунку в день його виставлення сплачує передплату ціни замовлених Послуг у розмірі 100% ціни таких Послуг шляхом перерахування грошових коштів зі свого карткового рахунку через платіжну систему WayForPay або шляхом сплати на реквізити, вказані у Розділі 12 цього Договору.

Витрати і видатки, вказані у пункті 6.3. цього Договору,  Замовник відшкодовує, протягом 3 календарних днів з моменту виставлення Експедитором рахунку та на підставі такого рахунку.

7.3.   Днем здійснення платежу вважається день надходження відповідного платежу (грошових коштів) на поточний рахунок Експедитора.

7.4.   Банківські витрати і комісії з переказу грошових коштів покладаються на Сторону, що здійснює банківську операцію.

Розділ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.  Відповідальність Експедитора:

8.1.1.  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони

несуть відповідальність, визначену чинним законодавством.

8.1.2.  Відповідальність Перевізника за збереження Вантажу виникає з моменту його приймання Перевізником для надання послуг з організації його перевезення і діє до моменту фактичної видачі Вантажу Одержувачу, а у випадку неотримання Вантажу Одержувачем – до моменту повернення Вантажу Відправнику.

8.1.3.  У випадку повної втрати, знищення або пошкодження Вантажу з вини Експедитора або Перевізника, відповідальність Експедитора обмежується сумою, яка дорівнює оголошеній вартості Вантажу. У разі повної втрати, знищення або пошкодження Вантажу Замовник повертає Експедитору суму Вантажу та пересилки, за який ним було отримано компенсацію.

8.1.4.   Експедитор не несе відповідальність за пошкодження Вантажу без упаковки або в упаковці, що не забезпечує його цілісності чи не відповідає особливостям Вантажу.

8.1.5.   Відповідальність Експедитора за збереження Вантажу припиняється з моменту його видачі Одержувачу та після підписання останнім (Авіа)Накладної.

Документи, у яких фіксуються пошкодження Вантажу, нестача, складені після передачі Вантажу Одержувачу та/або без участі Перевізника, вважаються недійсним.

8.1.6.   Експедитор не несе відповідальності за дотримання температурного режиму під час

транспортування Вантажу.

8.1.7.   Експедитор не несе відповідальності за недотримання строків транспортування Вантажу на період дії несприятливих і складних погодних умов, інших аномальних природних явищ, що перешкоджають або роблять неможливим виконання Експедитором обов’язків за цим Договором.

8.1.8.    Експедитор не зобов’язаний здійснювати перевірку вмісту Вантажу та відповідності упаковки особливостям Вантажу та вимогам чинного законодавства України та країн, кордони яких Вантаж буде перетинати при виконанні його перевезення.

8.1.9. У разі будь-яких затримок у доставці Вантажу з вини Одержувача (черга, відсутність уповноваженої особи, відмова підписувати документи) Експедитор не гарантує своєчасної доставки Вантажу Одержувачу та не несе відповідальність за затримку доставки Вантажу.

8.2. Відповідальність Замовника:

8.2.1. За несвоєчасну та/або неповну оплату наданих Експедитором Послуг Замовник сплачує Експедитору пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати.

8.2.2.   Замовник відповідає за всі прямі збитки, завдані Експедитору у зв’язку з порушенням обов’язку щодо надання документів та інформації, необхідної для виконання перевезення Вантажу.

Розділ 9. ФОРС-МАЖОР (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

9.1.   Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком дії форс- мажору (обставин непереборної сили).

9.2. Форс-мажором (обставинами непереборної сили) згідно з цим Договором вважаються стихійні явища природного характеру (туман, повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, інші природні лиха або сезонні природні явища), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади, зміни законодавства і розпорядження органів держав, територію яких перетинає вантаж та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором та унеможливлюють виконання зобов’язань за цим Договором.

9.3.   Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо спричинила невиконання зобов`язання у строк, цей строк відповідно подовжується на час дії такої обставини.  

9.4.  Факт настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) повинен бути підтверджений документом про засвідчення форс-мажору (обставин непереборної сили) торгово-промислової палати або іншим уповноваженим органом тієї країни, в якій вони настали.

Розділ 10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1.   Усі суперечки та розбіжності, які виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та досудового врегулювання спору.

10.2.   У разі неможливості владнати питання шляхом переговорів та досудового врегулювання спору суперечки між сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

Розділ 11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

11.1.  Цей Договір є безстроковим.

Якщо жодна зі Сторін за один місяць до закінчення строку дії цього Договору письмово не попередить іншу Сторону про своє заперечення щодо продовження строку його дії, дія цього Договору автоматично пролонгується на тих самих умовах кожного разу на наступні 12 місяців без укладення окремої додаткової угоди до цього Договору.

11.2. Місцем укладення Договору є місце знаходження Експедитора (місто Самбір, Україна), а датою договору є дата здійснення акцепту ( вчинення Замовником дії, вказаної у пункті 1.5. цього Договору).

11.3. Цей Договір складений українською мовою в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

Після укладення цього Договору всі раніше укладені договори між Сторонами з того ж предмету вважається такими, що втратили чинність.

11.4.  Сторони погодили використання електронної пошти для обміну даними, зокрема документами. Обмін даними та документами з використанням електронної пошти здійснюється з електронних адрес (e-mail) Сторін (електронна адреса Експедитора зазначається у Розділі 12 цього Договору, електронна адреса Замовника вказується Замовником при його реєстрації веб-сайті за доменною адресою: https://handmade-hub.ua/).

Сторони несуть відповідальність за належне використання електронної пошти, своєчасну її перевірку у робочий час і наслідки доступу до неї третіх осіб.

11.5.  Замовник надає згоду Експедитору на обробку його персональних даних у базі персональних даних клієнтів Експедитора з метою забезпечення здійснення господарської діяльності Експедитора та надання послуг за цим Договором, у тому числі, але не обмежуючись, укладення та виконання цього Договору, інформування Замовника про зміни в умовах та порядку надання послуг, створення та надсилання документів, пов’язаних з наданням послуг за цим Договором, надсилання комерційних пропозицій тощо.

Обсяг персональних даних працівників Замовника, які можуть передаватись та оброблятися Експедитором: прізвище,   ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, стать, адреса, громадянство, контактна інформація (номери прямого офісного і мобільного телефонів, адреса робочої електронної пошти), а також інші персональні дані, які можуть стати необхідними Експедитору у зв’язку із реалізацією вищезазначеної мети обробки тощо.

Сторони звільняються від відповідальності за розголошення персональних даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені або опубліковані або іншим чином доступні у засобах масової інформації та/або мережі Інтернет.

Розділ 12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Експедитор:

ФОП Вяхірев Іван Ігорович

ІПН 3485004232

04136, місто Київ, вулиця Маршала Гречка, будинок 18-Д, Україна Платник єдиного податку 2 групи.

п/р: UA233052990000026001020101163 у банку ПАТ “ПРИВАТБАНК”, м.Киів, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д., КИЇВ 01001, Україна

27 маркетингових порад для кращих продажів в 2023...